Miljö

Sedan år 2003 tar vi tillvara hyggesrester i samband med avverkningar. Detta bidrar till att minska övergödningen i samband med förnyelseavverkningar samtidigt som hyggesresterna ger bränsle till fjärrvärmeproduktion. Genom att vi i det dagliga skogsbruket strävar till att hålla en hög miljöprofil har vi även erhållit både FSC®  (FSC-C107402) och det skogliga PEFC- certifikatet, vilket är det skogscertifikat som globalt sett har den största spridningen.

Ålands Skogsindustrier Ab är också certifierade vad gäller spårbarhet av skogsprodukters ursprung enligt PEFC ST 2002:2013 certifikat. Ledningen för företaget har förbundit sig att säkerställa virkets ursprung och vidtar lämpliga åtgärder för att garantera att de certifierade produkterna inte innehåller råvara från kontroversiella källor. Ledningen har även förbundit sig att uppfylla sociala-, hälsovårds- och arbetssäkerhetskrav.

Ålands Skogsindustrier Ab har medverkat till att ge landskapet Åland en god miljöprofil genom vårt engagemang i utbyggnaden av vindkraft- och bioenergiproduktionen. Detta genom vårt byggande av vindmöllan Fredrika år 1997.

Tack vare vår satsning på fjärrvärmeproduktion i Godby år 2000 kan oljeförbrukningen inom Godbyområdet minska med ca1 200 ton/år. Värmen från biovärmeverket används även till att torka sågade produkter. Vi förser även biopannor i Mariehamn och Stockholmsområdet med biobränsle.

Företagets målsättning är att undvika:

 • illegal avverkning
 • avverkningar där specialvärden inte tas i beaktande
 • avverkning på områden där det råder allvarliga sociala konflikter
 • områden där det är osäkert huruvida återbeskogning tas i beaktande
 • avverka skog som består av genmodifierade träd
 • avverka naturskog, där marken efter avverkning omformas till plantage eller annan icke-skoglig användning

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00