Olika typer av avverkning

Kalavverkning

Vid kalavverkning tillgodogör man sig virket från skogen samt underlättar för skogsförnyelsen eftersom man minskar konkurrensen om vatten, näring och ljus och på så vis gör det lättare för nya plantor att etablera sig. Avverkningsrester, rotsystem och liknande frigör vid nedbrytningen växtnäringsämnen och ger småplantor en snabb tillväxtstart. Vid kalavverkning avlägsnas hela områdets bestånd med undantag från några enskilda träd eller små trädgrupper som lämnas till förmån för naturens mångfald i området samt för att mildra förändringarna av ekosystemet. Sådana förändringar kan till exempel vara den högre frostrisken på grund av följder från den ökade solinstrålningen, ändring av artsammansättningen i området samt att växtnäring urlakas när grundvattennivån stiger. Efter kalavverkning sker en viss markberedning som förberedelse för sådd eller plantering.

Kontinuitetsskogsbruk

Naturlig skog består av träd i olika storlek, man säger att skogen är skiktad. När ett litet träd frigörs ur ett större träds skugga påskyndas tillväxten och trädet har möjlighet att bli nästa generations dominerande träd. Skogarnas naturliga skiktning utgör grunden för skogsbruk utan kalavverkning. I naturen dör de förväxande träden med tiden, men i kontinuitetsskogarna gallras de ut till försäljning. Kontinuitetsskogsbruk är mycket komplext och det krävs stor kunskap av utövaren om såväl skogsekosystemet som värdetillväxten. Att skapa en skiktad skog är inte så knepigt men att göra den lönsam kräver desto mer kunskap. Man bör kunna skilja ut utvecklingsdugliga små träd och gallra ut överflödiga konkurrenter. När de mindre träden vuxit till sig upprepas avverkningen med 15-30 års mellanrum beroende på växtplats och läge. Kontinuitetsskogsbruk kan öka mångfalden i landskapet samtidigt som kostnader för markberedning och plantering minskar.

Skärmhuggning

Skärmhuggning kallar man den avverkning som resulterar i en skärm, det vill säga att ett bestånd av äldre skog lämnas i form av en skärm och har till uppgift att, bland annat genom besåning, ge upphov till föryngring samt skydda de nya plantorna.

Fördelar     

Den allra största fördelen med en skärmhuggning för en föryngring är den minskade frostrisken. Även virkeskvaliteten påverkas positivt då plantor som växt upp under skärm får klenare grenar och stam än fritt växande plantor. Skärmhuggning förhindrar alltför tät markvegetation och fröproduktionen hos de kvarlämnade träden stimuleras eftersom konkurrensen om vatten och näring blir lägre. Det har även visat sig att floran i området förändras mindre under skärm än vid en kalavverkning och att skärmhuggning kan löna sig bättre än traditionellt kalhyggesbruk på till exempel marker med frostproblem eller ytligt grundvatten.

Nackdelar

Om tätheten i skärmen inte anpassas korrekt så kan konkurrensen om vatten och näringsämnen bli för stor och plantornas tillväxt hämmas. Avvecklingen eller utglesningen av skärmen kan vara till stor skada för plantorna då de utsätts för större påfrestningar i form av förändrad ljustillgång, vindhastighet, luftfuktighet och temperaturvariationer. Oväder kan resultera i att delar av eller i värsta fall hela skärmen blåser omkull och då inte kan tas tillvara till samma värde som annars och kan dessutom skada plantor i dess närhet.

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00