top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

HALVÅRSÖVERSIKT JANUARI-JUNI 2023 (jämfört med januari-juni 2022)


ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER ABFörsäljning


Omsättningen för januari-juni 2023 var 10,6 milj. euro (11,0 milj. euro). De totala försäljningsintäkterna uppgick till 10,9 milj. euro (11,5 milj. euro).

Försäljningen av sågade varor på Åland var under perioden klart lägre än under motsvarande period 2022. Nedgången kompenserades av ökad exportförsäljning, men till lägre priser. Det innebar också att andelen impregnerat och hyvlat virke blev lägre än normalt. Exporten av rundvirke var i år lägre än under första halvåret 2022 medan försäljningen av bioenergi och cellulosaflis var högre.


Virkesinköp

Bolaget köpte in ca 124.000 m3 virke under perioden (141.000 m3). Inköpspriserna för virket höjdes i augusti 2022 och timmerpriserna på nytt i januari 2023. En höjning av virkespriserna gjordes också i augusti 2023. Bolaget har tillsammans med en entreprenör startat energiklippningar med ett så kallat klippaggregat. Det innebär en effektiv maskinell röjning och resultaten har hittills varit goda.

Bolaget övertog företaget Ö-Skogs verksamhet i Åbolands skärgård 1.3.2023. Avverkningssäsongen startade i början av maj och har förlöpt enligt plan. En del av virket levereras till egen industri för vidareförädling och en del levereras direkt till kund på fastlandet i Finland. Målsättningen är att köpa in ca 10.000 m3 virke under året.


Produktion

Totalt producerades ca 13.000 m3 (14.900 m3) sågad vara och 18.100 torrton (19.400 torrton) cellulosaflis. Elkostnaderna var lägre under första halvåret jämfört motsvarande period ifjol. Råvarukostnaderna däremot var högre p.g.a. de virkesprishöjningar som gjorts.

Investeringarna under första halvåret uppgick till ca 640.000 euro (ca 300.000 euro). De största investeringarna var utökningen av virkestorkkapaciteten i Godby som slutfördes i början av året, solpaneler som installerades vid anläggningen i Godby och förvärvet av företaget Ö-Skogs verksamhet. Investeringarna för hela 2023 förväntas uppgå till ca 0,9 milj. euro (1,04 milj. euro).


Personal

Ålands Skogsindustrier Ab hade under första halvåret 2023 i medeltal 43,5 anställda (45). Utöver de egna anställda sysselsatte bolaget ungefär lika många personer på heltid som var anställda av entreprenörsföretag.


Framtidsutsikter


Bolaget bedömer att efterfrågan på bioenergi och cellulosaflis fortsätter vara hög under resten av året och att försäljningen endast begränsas av tillgången på virke. Försäljningen av sågade varor förväntas fortsätta volymmässigt på en normal nivå, men med en större exportandel och lägre omsättning än under de två senaste åren. Det innebär också lägre andel impregnerat och hyvlat virke.


Bolaget har beställt två nya maskiner, en lastmaskin till Godby och en truck till Önningeby. De kommer att levereras i slutet av året och under 2024.


Styrelsen bedömer att både omsättningen och resultatet för helåret 2023 kommer att bli något lägre än 2022. År 2022 var omsättningen 18,5 milj. euro och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 1,82 milj. euro.


Bolagsstämma och aktien

Ålands Skogsindustriers bolagsstämma hölls 28.3.2023. Dividenden för 2022 fastslogs till 1,60 euro/aktie (dividend för 2021: 1,20 euro/aktie). Till styrelsemedlemmar återvaldes Sven-Olof Karlsson, Johan Helin, Kenneth Rundberg, Agneta Erlandsson-Björklund, Robert Lindfors och Anders Å. Karlsson. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Sven-Olof Karlsson till ordförande och Johan Helin till vice ordförande.


Ålands Skogsindustrier Ab har ett totalt aktiekapital på 250.000 euro, fördelat på 250.000 aktier. Ägandet är fördelat på ca 1300 olika ägare. Aktien ingår i värdeandelssystemet som sköts av Euroclear. Handel med aktien förmedlas bl.a. av bankerna på Åland.Godby 28.8.2023


ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen152 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


Post: Blog2_Post
bottom of page