top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021

Ålands Skogsindustrier Ab:s styrelse har 10.3.2022 godkänt bokslutet för 2021 och bolagets revisor har avgivit sin revisionsberättelse. Styrelsen ger här en sammanfattning av det ekonomiska resultatet och de viktigaste händelserna under året.

 

Ekonomisk sammanfattning 2021 2020

Omsättning (1000 €) 17 169 17 916

Rörelseresultat (1000 €) 1 571 891 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (1000 €) 1 450 829 Nettoresultat (1000 €) 197 520

Resultat per aktie (€) 4,64 2,65 Soliditet (%) 55,6 56,2 Eget kapital per aktie (€) 28,23 24,39 Avkastning på eget kapital (ROE) (%) 17,6 11,4

Styrelsens förslag till dividend (€/aktie) 1,20 0,80

 

Nyckeltalen har beräknats så att bokslutsdispositioner och dess skatteeffekt har eliminerats från resultatet, medan bokslutsdispositioner i balansräkningen har omräknats till eget kapital och latent skatteskuld. Beräkningen av ROE är baserad på ett medeltal av egna kapitalet i årets ingående och utgående balans- räkning. Motsvarande gäller för jämförande år.

Skattelagstiftningen möjliggjorde en 50% skattemässig avskrivning på nyinvesteringar för maskiner och inventarier och den möjligheten har nyttjats till fullo för den nya värmeanläggningen. Den totala förändringen i avskrivningsdifferensen minskade därmed resultatet med 1.205 t€.

Försäljning Efterfrågan på företagets produkter var hög under 2021. Förutom hög byggaktivitet på Åland påverkades det sågade virkets volymer och priser positivt av en högkonjunktur på världsmarknaden. Försäljningen av bioenergi var hög under året tack vare energiflisleveranser till fastlandet. Försäljningen till cellulosaindustrin var lägre än året innan och var huvudorsaken till den lägre totala omsättningen. Den lägre omsättningen jämfört med 2020 berodde också på att leveranserna under början av 2020 var exceptionellt höga.

Råvaruinköp Ålands Skogsindustrier köpte under 2021 in ca 270.000 m3 (317.000 m3) virke av åländska skogsägare. Volymen 2021 var lägre än under 2020, eftersom första halvåret 2020 fortfarande dominerades av virke från stormen Alfrida. Virkesvolymen 2021 var ändå hög i jämförelse med tidigare normalår. Detta berodde huvudsakligen på avverkningar p.g.a. granbarkborreskador och risken för dem.

Produktion Företaget producerade under hela 2021 vid båda sina sågar i Godby och Önningeby. Totala sågproduktionen uppgick till 21.578m3 (19.699m3). Bolaget styrde medvetet försäljning och produktion mot produkter med högre förädlingsgrad. Andelen hyvlade produkter ökade. Produktionen av cellulosaflis sjönk p.g.a. lägre försäljning, men flisanläggningen utnyttjades också för produktion av energiflis.

Investeringar Under sommaren 2021 slutfördes Ålands Skogsindustrier Ab:s stora investering i en ny värmeanläggning i Godby. Hela investeringen uppgick till 3,5 milj. euro. Investeringen ger bolaget flexibilitet att använda olika biobränslen samt kapacitet och stabilitet för många år framöver. Bolaget investerade också i en ny operatörshytt till flisanläggningen i Godby.

Personal Bolaget hade under 2021 i medeltal 42,2 (45,0) anställda. Bolaget sysselsatte också på heltid ca 40 personer som är anställda av åländska entreprenörsföretag. Dessa personer jobbar huvudsakligen med avverkningar och transporter.

Framtidsutsikter Under 2022 förväntas något lägre virkesvolymer och därmed också en lägre omsättning än under 2021. För övrigt förväntas verksamheten fortsätta ungefär som under 2021. Företagets målsättning är att öka sågproduktionen och ser på möjligheterna att bygga bort flaskhalsar i produktionen. Företaget fortsätter att sträva efter kostnadseffektivitet och målsättningen är ett fortsatt gott resultat.

Godby 14.3.2022 ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen210 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page