top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2022Ålands Skogsindustrier Ab:s omsättning ökade med 8% till 18,5 milj. euro (17,2 milj. euro) och vinsten före bokslutsdispositioner och skatt ökade med 26% till 1,8 milj. euro.


Ekonomisk sammanfattning 2022 2021

Omsättning (1000 €) 18 537 17 169

Rörelseresultat (1000 €) 1 921 1 571 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (1000 €) 1 823 1 450 Nettoresultat (1000 €) 1 006 197

Resultat per aktie (€) 5,83 4,64 Soliditet (%) 60,3 55,6 Eget kapital per aktie (€) 32,89 28,23 Avkastning på eget kapital (ROE) (%) 19,1 17,6

Styrelsens förslag till dividend (€/aktie) 1,60 1,20


Nyckeltalen har beräknats så att bokslutsdispositioner och dess skatteeffekt har eliminerats från resultatet, medan bokslutsdispositioner i balansräkningen har omräknats till eget kapital och latent skatteskuld. Beräkningen av ROE är baserad på ett medeltal av egna kapitalet i årets ingående och utgående balansräkning. Motsvarande gäller för jämförande år.Försäljning


Efterfrågan och prisnivån på företagets produkter var fortsatt god under år 2022. Omsättningen på sågade varor och bioenergi ökade medan omsättningen till cellulosaindustrin minskade jämfört med år 2021. Försäljningen av sågade varor på Åland blev något lägre än året innan men kompenserades av högre exportförsäljning.


Ålands Skogsindustrier levererade hela behovet av skogsråvara till fjärrvärmeanläggningarna i Mariehamn och Jomala samt värme från sin egen värmeanläggning till fjärrvärmenätet i Godby, Finström. Bolaget köpte in två fartygslaster bioenergi (bark och spån) från Sverige som förmedlades vidare.


Råvaruinköp


Ålands Skogsindustrier köpte under år 2022 in ca 231.000 m3 (270.000 m3) virke av åländska skogsägare. Inklusive virke inköpt från andra virkesleverantörer uppgick den totala volymen till ca 235.000 m3 (280.000 m3).


Virkespriserna till skogsägare höjdes två gånger under året. I januari höjdes sågtimmerpriserna och på hösten höjdes priset på hela virkessortimentet. Ytterligare en prishöjning på hela sortimentet har gjorts i början av år 2023.


Produktion


Ålands Skogsindustrier producerade under hela år 2022 vid båda sina sågverk i Godby och i Önningeby totalt 23.487 m3 (21.578m3) sågade varor. Produktionen av cellulosaflis sjönk p.g.a. lägre försäljning, men flisanläggningen utnyttjades också för produktion av energiflis. Produktionskostnaderna påverkades negativt av höga el- och bränslepriser.


Investeringar


Under 2022 fattades beslut om att utöka torkkapaciteten för sågade produkter med två nya torkkamrar i Godby. Två nya truckar och en trailer för transporter av sågat virke köptes in under 2022. En uppgradering av ekonomisystemet, förbättringar inom produktionen i Godby samt markarbeten för förbättrad upplagsyta är andra mindre investeringar som gjordes under året.


Under slutet av 2022 fattades beslut om att under första halvåret 2023 installera solpaneler vid anläggningen i Godby. Solpanelerna beräknas producera ca 340 MWh per år vilket motsvarar 15% av anläggningens behov.


Personal


Bolaget hade under år 2022 i medeltal 44,2 (42,2) anställda. Bolaget sysselsatte också på heltid ca 40 personer som är anställda av åländska entreprenörsföretag. Dessa personer jobbar huvudsakligen med avverkningar och transporter.


Framtidsutsikter


Under 2023 förväntas något lägre virkesvolymer än under 2022. Också en avmattning av marknaden för sågade varor förväntas. Däremot förväntas efterfrågan på produkter till cellulosaindustrin och på bioenergi vara fortsatt god.


Bolaget avtalade under början av 2023 om ett förvärv av företaget Ö-Skogs verksamhet i Åbolands skärgård. Verksamheten har en årlig avverkningsvolym på ca 10.000 m3 och är specialiserad på avverkningar på holmar. Övertagandet sker 1 mars 2023.Godby 28.2.2022


ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen
177 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page