top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2023

Ålands Skogsindustrier Ab:s styrelse har den 23 februari 2024 godkänt bokslutet för 2023 och bolagets revisor har avgivit sin revisionsberättelse.


Ekonomisk sammanfattning


Företagets omsättning uppgick till 18,62 milj. euro (18,54 milj. euro) och räkenskapsperiodens vinst före bokslutsdispositioner och skatter till 1,47 milj. euro (1,82 milj. euro). Rörelseresultatet uppgick till 8% av omsättningen jämfört med 10% föregående år. En sämre konjunktur för sågat virke påverkade omsättningen och resultatet negativt medan högre priser på cellulosaflis och bioenergi hade en positiv inverkan. Även lägre kostnader för el, personalkostnader och finansiella kostnader medförde en positiv inverkan på resultatet.


2023 2022

Omsättning (1000 €) 18 623 18 537

Rörelseresultat (1000 €) 1 536 1 921

Resultat före bokslutsdispositioner 1 472 1 823 och skatt (1000 €)

Nettoresultat (1000 €) 761 1 006


Resultat per aktie (€) 4,72 5,83

Soliditet (%) 65,9 60,3

Eget kapital per aktie (€) 36,01 32,89

Avkastning på eget kapital (ROE) (%) 13,7 19,1

Styrelsens förslag till dividend (€/aktie) 1,60 1,60


Nyckeltalen har beräknats så att bokslutsdispositioner och dess skatteeffekt har eliminerats från resultatet, medan bokslutsdispositioner i balansräkningen har omräknats till eget kapital och latent skatteskuld. Beräkningen av ROE är baserad på ett medeltal av egna kapitalet i årets ingående och utgående balans-räkning. Motsvarande gäller för jämförande år.


Skattelagstiftningen möjliggjorde en 50% skattemässig avskrivning på nyinvesteringar för maskiner och inventarier och den möjligheten har nyttjats till fullo. Den totala förändringen i avskrivningsdifferensen minskade därmed resultatet med 523 t€.


Försäljning


Efterfrågan och prisnivån på sågade varor sjönk under 2023. Den åländska försäljningen sjönk med ca 30% jämfört med 2022. Nedgången kompenserades med högre

exportförsäljning men till sämre lönsamhet. Försäljningen av produkter till cellulosaindustrin och av bioenergi var fortsatt god.


Råvaruinköp


Ålands Skogsindustrier köpte under 2023 av skogsägare ca 205.500 m3 (230.700 m3) virke. Avverkningen har under året utökats till Åbolands skärgård genom förvärvet av företaget Ö-Skogs verksamhet.


Virkespriserna till skogsägare höjdes två gånger under året, i januari och i augusti 2023. Ytterligare en prishöjning på hela sortimentet har gjorts i början av år 2024.


Produktion


Ålands Skogsindustrier producerade under hela år 2023 vid båda sina sågverk i Godby och i Önningeby totalt ca 20.300 m3 (23.500 m3) sågade varor. Produktionen av cellulosaflis sjönk p.g.a. lägre försäljning, men flisanläggningen utnyttjades också för produktion av energiflis. Råvarukostnaderna har stigit under året som en följd av höjda virkespriser, medan elkostnaderna var lägre än under 2022.


Investeringar


Under året har de största investeringarna varit förvärvet av företaget Ö-Skogs verksamhet, en ny lastmaskin, solpaneler och slutförandet av ny virkestorkkapacitet i Strömsängarna samt en ombyggnad av virkespaketeringsstationen i Önningeby. De totala investeringarna uppgick till 1,14 milj. euro.


Personal


Bolaget hade under år 2023 i medeltal 43 (44) egna anställda. Bolaget sysselsatte också på heltid ca 40 personer som är anställda av åländska entreprenörsföretag. Dessa personer jobbar huvudsakligen med avverkningar och transporter.


Framtidsutsikter


Låga virkesvolymer är fortsatt en utmaning under 2024 vilket bolaget möter med höjda virkespriser och ökade inköp i Åboland. Den svaga konjunkturen för sågade varor antas fort-sätta medan försäljningen av cellulosaflis och bioenergi förväntas vara fortsatt god. Bolaget har inför 2024 avtalat med nya exportkunder om försäljning av högre förädlade sågade varor (hyvlat och impregnerat). Bolaget fortsätter att sträva efter kostnadseffektivitet och mål-sättningen är ett fortsatt gott resultat.
Godby 23.2.2024


ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen

222 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page