top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

Kallelse till bolagsstämma


Ålands Skogsindustrier Ab:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl. 14.00 i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, 22100 Mariehamn.

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som per den 26 mars 2024 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland. Eventuell dividend utbetalas endast till aktieägare som på avstämningsdagen den 11 april 2024 är antecknad i aktieägarförteckningen.


Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier vilka skulle ge ägaren rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 26 mars 2024 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på basen av dessa aktier senast 4 april 2024, kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar.


Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar finns tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.skogsindustrier.ax/för-aktieägare senast en vecka före bolagsstämman.


Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla sig senast den 2 april 2024 kl. 16.00 till telefon 018 43 100 eller per e-post: info@skogsindustrier.ax.Godby den 14.3.2024

ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen


Bolagstämma föredragningslista ÅSI 2024
.pdf
Ladda ner PDF • 30KB98 visningar0 kommentarer

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page