top of page
b_b0i2003.jpg

GALLRA I TID

Det är viktigt att de bästa stammarna får utrymme att växa till sig. När och hur du gallrar har stor betydelse för skogens avkastning. Din skogsbruksplan ger en ungefärlig färdplan och tidpunkter för när du skall gallra men passa på att gå ut i skogen ofta och försök läsa av din skog och hur den utvecklas. Titta på trädkronorna och hur mycket plats de har. Tumregeln är att hellre gallra lite för tidigt än för sent.

FAKTA OM SKOGSBRUK: List

RÖJNING & GALLRING

Röjning/Plantskogsskötsel

Röjningen är den första stora insatsen du gör i din skog och det handlar om att reglera konkurrensen mellan träd.

Röjningen påverkar ljus, vatten och närningsflöde i området på ett positivt sätt och ger därför bättre förutsättningar för att få ut värdefullt gagnvirke, det vill säga virke av den typ som kan förädlas ekonomiskt. Röjningen gör även att den unga skogen blir naturligt gödslad då röjda stammar, rötter barr och blad förmultnar och blir näringsämnen åt de kvarstående träden. De nersågade stammarna vid en röjning ger ännu inte säljbar massaved, men duger till bränsle.

Plantskogsvård har en positiv inverkan på virkesmängden och minskar även drivningskostnaderna. Tillräckligt kraftig plantskogsvård vid rätt tidpunkt kan till och med halvera drivningskostnaderna vid första gallringen, vilket ökar skogsägarens virkesförsäljningsintäkter.


Första gallringen


När man gallrar avlägsnar man träd med nedsatt kvalitet och träd som växer för nära varandra. Skogens förmåga till avkastning utnyttjas effektivt genom att man låter de bästa träden växa. Första gallringen är den första åtgärden i skogen som ger inkomster och den ökar också inkomsterna från de följande gallringarna. Intäkterna från en skött skog är en och en halv gång högre jämfört med en oskött skog, eftersom stammarna snabbare blir grövre. Det är viktigt att redan under första gallringen tänka på att bevara de livsmiljöer som är viktiga för naturens mångfald.


Andra gallringen

Tanken med alla gallringar är att koncentrera tillväxten till friska stammar av god kvalitet för att maximera den ekonomiska tillväxten. Den andra gallringen är en åtgärd för att skapa bättre resultat under slutavverkningen men ger även betydande inkomster i sig då den här gallringen ger timmer. För tallskog rekommenderar man generellt tre stycken gallringar och de senare gallringarna bör ske med cirka 15-20 års mellanrum från första gallringen.

För granskog räcker det oftast med två gallringar eftersom en tredje inte längre ökar lönsamheten. Den andra gallringen bör ske efter 10-15 år. Till skillnad mot i en tallskog så är det inte lönsamt att gallra en slutavverkningsmogen granskog då granbeståndets tillväxt efter så lång tid till och med kan minska.

FAKTA OM SKOGSBRUK: Text
Anchor 1
b_B0I2347.jpg

APTERINGSRÅD

Det första skedet i virkesförädlingen är aptering och kapning av sågtimmerstammarna. Det lönar sig att vara noggrann med apteringen och försöka göra stockar som ger en så värdefull sågvara och så lite spill som möjligt!


LÅNGKRÖK

Långkrök är en jämn krökning på stammen. Långkröken är det största avståndet mellan stockens mittlinje och en rak linje från toppändans mittpunkt till rotändans mittpunkt.


Kapa en stam med jämn långkrök i korta stockar. Kapstället är i krökens botten.


Stockens toppdiameter

- 19 cm

Tillåten långkrök

högst 4 cm

Stockens toppdiameter

+ 21 cm

Tillåten långkrök

högst 5 cm

TVÄRKRÖKAR

Tvärkrökar tillåts inte. Kapa bort tvärkrökar helt.


KVISTAR

Kvisten mäts vinkelrät mot stammens längdriktning. Kvistens diameter är den klart mörkare delen av kvistens tvärsnittsyta i vilken även ingår kvistens ytved.

Apterinsråd
Screenshot 2022-01-13 at 16.26.47.png
FAKTA OM SKOGSBRUK: Image

Torrkvist

Om minst halva omkretsen är lös från den omgivande veden. Gäller också en kvistknöl som innehåller torrkvist.

Rötkvist

Om tvärsnittsytan är helt eller till största delen mjuk röta. Rötandelen är stor om den mjuka rötan når ända fram till den del av stammen som blir sågvara.

 

ANDRA FEL SOM INTE TILLÅTS

  • Röta

  • Blånad

  • Törskate

  • Larvgångar

  • Ringspricka

  • Sprucken vattved

 

Om du är osäker på hur du skall kapa timmerstammar, fråga råd av oss innan du börjar!

FAKTA OM SKOGSBRUK: List
bottom of page