top of page

MILJÖ OCH CERTIFIERINGAR

Vi tar tillvara hyggesrester i samband med avverkningar. Detta bidrar till att minska övergödningen i samband med förnyelseavverkningar samtidigt som hyggesresterna ger bränsle till fjärrvärmeproduktion. Genom att vi i det dagliga arbetet strävar till att hålla en hög miljöprofil har vi även erhållit både FSC® (DNV-COC-00045) och PEFC (92947-2011-AE-FIN-FINAS) spårbarhetscertifikat. Ytterligare har vi licenskoden FSC-C107402.

 

Ledningen för företaget har förbundit sig att säkerställa virkets ursprung och vidtar lämpliga åtgärder för att garantera att de certifierade produkterna inte innehåller råvara från kontroversiella källor. Ledningen har även förbundit sig att uppfylla
sociala-, hälsovårds- och arbetssäkerhetskrav.

Företagets målsättning är att undvika:

 • illegal avverkning

 • avverkningar där specialvärden inte tas i beaktande

 • avverkning på områden där det råder allvarliga sociala konflikter

 • områden där det är osäkert huruvida återbeskogning tas i beaktande

 • avverka skog som består av genmodifierade träd

 • avverka naturskog, där marken efter avverkning omformas till plantage eller annan icke-skoglig användning

b_b0i3192_edited.jpg
SUOMEKSI: About

ECOPOLICY

We make use of logging residues related to felling. This contributes to decreasing the eutrophication related to regeneration felling as well as provides fuel for the production of district heating. In our daily work we strive towards keeping a high eco profile, we have also received both FSC® (DNV-COC-00045) och PEFC (92947-2011-AE-FIN-FINAS) traceability certificates. Further we have the license code FSC-C107402.

 

The company management has committed to secure the origin of the timber and to take appropriate action to guarantee that the products do not contain raw material from controversial sources. The company management has also committed to fulfill social-, health- and work safety demands.

The company objective is to avoid sourcing:

 • illegal logging or trade in illegal wood or forest products

 • violation of traditional and human rights in forestry operations

 • destruction of high conservation values in forestry operations

 • significant conversion of forests to plantations or non-forest use

 • introduction of genetically modified organisms in forestry operations

 • violation of any of the ILO Core Conventions as defined in the ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work

b_b0i3192_edited.jpg
bottom of page